Istorijos fragmentai

Pedagoginį muziejų, vieną seniausių muziejų Lietuvoje, 1922 m. įkurė Kauno miesto savivaldybė. Jo įkūrimo iniciatoriumi ir ilgamečiu vadovu buvo žymus pedagogas, vadovėlių autorius, visuomenės veikėjas Vincas Ruzgas (1890–1972). Nuo 1922 iki 1940 m. V. Ruzgo pastangų dėka muziejus tapo ne tik pedagogų kvalifikacijos kėlimo, jaunuomenės ugdymo, bet ir vienu iš to meto Kauno kultūrinio gyvenimo centrų.
II pasaulinio karo metais muziejus buvo uždarytas, o pokario laikotarpiu eksponatai buvo saugomi Kauno Švietimo skyriaus patalpose. 1958 m. muziejus pavadinamas Respublikiniu pedagoginiu muziejumi, o jo eksponatai vėl tampa prieinami lankytojams. 1980 m. atidaroma ekspozicija, kurioje pirmą kartą nuosekliai apžvelgta švietimo raida Lietuvoje. 2002 m., pasikeitus steigėjui, muziejus pervadintas Kauno apskrities pedagoginiu muziejumi. Per visus savo gyvavimo metus muziejus net 9 kartus keitė patalpas. Be V. Ruzgo, jam vadovavo B. Šukvietis ir J. Bielskis. Nuo 2004 m. muziejui vadovauja Ž. Jakaitė. Šiuo metu muziejaus saugyklose sukaupta daugiau kaip 50 tūkstančių eksponatų, atspindinčių ilgaamžę Lietuvos švietimo istoriją. Vaikams ir jaunimui yra siūlomi edukaciniai užsiėmimai, periodiškai rengiamos įvairios parodos, vyksta įvairūs renginiai.


Nuo 2010 m. liepos 1 d. muziejaus savininko teisės ir pareigos perduotos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai.
Muziejus pavadintas Lietuvos švietimo istorijos muziejumi.

 

Muziejaus saugyklose sukaupta per 50 000 eksponatų, atspindinčių ilgaamžę Lietuvos švietimo istoriją.

Ekspozicija „Iš amžių glūdumos į mus"

Ekspozicija supažindina visuomenę su švietimo raida Lietuvoje nuo valstybės kūrimosi pradžios XIII a. iki 1990 m. Siekiama parodyti, kuo unikalus Lietuvos mokyklos nueitas kelias, kartu akcentuojant, kad švietimas Lietuvoje vystėsi ant bendrų visai krikščioniškajai Europai pamatų.
Trijose naujosios ekspozicijos salėse greta pedagogikos istorijos atskleidžiama ir istorinė muziejinių vertybių eksponavimo metodų kaita. Čia galima aptikti ir tradicines vitrinas, ir mokyklų iliustracijas-maketus, interaktyvius baldus, originalias vaizdo projekcijas, kai kuriuos eksponatus lankytojai gali liesti. Kiekvienoje iš atskiriems mokyklos raidos etapams skirtų salių, pasitelkiant apšvietimą, spalvas, skirtingas medžiagas, sukurta atskirų epochų dvasią spinduliuojanti atmosfera.
GI8M2683Seniausiojo laikotarpio salėje (XIII–XIX a.) atkuriamas krikščioniškos Europos švietimo patirties paplitimo Lietuvoje kelias, kartu pabrėžiant jėzuitų ordino, reformacijos sąjūdžio, Vilniaus universiteto įtaką Lietuvos švietimo formavimuisi.
Rodoma, kaip XIX a. carinė Rusija siekė paversti mokyklą lietuvių rusifikacijos įrankiu, ir lietuvių nacionalinės mokyklos pirmųjų puoselėtojų S. Daukanto, M. Valančiaus veikla. Ypatingas dėmesys skiriamas slaptajai (daraktorinei) mokyklai kaip tautinio atgimimo apraiškai.
Čia pateikiama per 60 autentiškų eksponatų: XVIII–XIX a. lituanistinė literatūra, vadovėliai, mokinių sąsiuviniai, mokyklinis varpelis, rašalinės ir kiti mokykliniai daiktai; demonstruojamas slaptosios mokyklos maketas.
Salėje „Švietimas Lietuvoje 1904–1940 m." eksponuojami XX a. pr. nacionalinės mokyklos kūrimosi laikotarpį iliustruojantys dokumentai, fotonuotraukos, pirmųjų švietimo draugijų veiklos nuostatai ir reti vadovėliai.GI8M25651918–1940 m. nepriklausomoje Lietuvoje buvo sukurta ir veikė demokratiniais pamatais grįsta švietimo sistema. Kiekvieną iš jos grandžių - ikimokyklinį ugdymą, pradinį, vidurinį, aukštąjį mokslą – pristato atskiri ekspozicijos stendai. Lankytojus sudomins turtinga ir gausi to meto mokymo priemonių kolekcija. Įdomus ekspozicijos akcentas – pradinės mokyklos klasės iliustracija – maketas. Iš viso salėje demonstruojama per 300 autentiškų eksponatų.
Salėje, skirtoje Lietuvos ir išeivijos švietimo raidai 1940–1990 m., apžvelgiama XX a. vid. politinių įvykių išblaškytos lietuvių tautos mokyklos istorija. Čia eksponuojami unikalūs XX a. 5–9 deš. sovietinės švietimo sistemos dokumentai, politiškai ideologizuota mokomoji literatūra, moksleivių mokykliniai daiktai (sąsiuviniai, pažymėjimai, rankinės, uniformos ir kt.), atskirų dalykų mokymo priemonės; ištremtųjų pedagogų ir moksleivių asmeniniai daiktai, mokslo tremtyje pažymėjimai; pogrindinė Lietuvos spauda. Išeivijos švietimą pristato tautinių mokyklų fotografinė ir dokumentinė medžiaga, vadovėliai, periodiniai leidiniai, Montessori vaikų mokyklėlės Čikagoje daiktai. Autentiški eksponatai (360 vnt.) ir apžvalginė medžiaga pateikiami netradiciniu būdu.
Ekspozicija atidaryta 2006 m. rugpjūčio 29 d.GI8M2531Ekspoziciją parengė muziejininkai: Jūratė Jagminienė, Edmundas Kazlauskas, Gabija Mackevičiūtė.
Ekspozicijos dizaino autorė Skirmantė Vaitkevičiūtė (UAB „Ekspozicijų sistemos").
Ekspoziciją įrengė UAB „Baldų sistemos".


 

 
EKSPOZICIJA „SENOSIOS VAIZDINĖS GAMTOS MOKSLŲ PRIEMONĖS. XX A. PIRMOJI PUSĖ"
Ekspozicijoje „Senosios vaizdinės gamtos mokslų priemonės. XX a. p. p." supažindiname su Lietuvos švietimo istorijos muziejaus fonduose saugomomis XX a. pradžioje Lietuvos mokyklose naudotomis vaizdinėmis mokymo priemonėmis: plakatais, muliažais, maketais, herbariumais, mineralų kolekcija.

 

 

 

 

 
 
 
 
Didžioji ekspozicijos dalis skirta BIOLOGIJAI. Išskiriamos biologijos mokslo šakos: BOTANIKA (augalo sandaros ir augmenijos plakatai, muliažai), ZOOLOGIJA (vabzdžių, paukščių, žuvų ir kitų gyvių plakatai), ŽMOGAUS ANATOMIJA (pirmosios pagalbos plakatai, kraujotakos, raumenų ir vidaus organų maketai, muliažai). Žmogaus priklausomybę nuo gamtos vaizdžiai iliustruoja unikali J. Budrio iš Brazilijos parvežta indėnų medžioklės reikmenų kolekcija. Dalis ekspozicijos skirta GEOLOGIJAI ir su ja glaudžiai susijusiai biologijos šakai PALEONTOLOGIJAI (pristatoma kolekcionierių E. Golyškino ir J. Radavičiaus surinkta ir muziejui padovanota mineralų, fosilijų ir akmenų kolekcija).
Vizualiai patraukliai integravus muziejines vertybes atraktyviame interjere, sukuriama savotiška realybės reflekcija, kuri leidžia geriau suvokti istorinį kultūrinį palikimą, pagilinti turimas ir įgyti naujas žinias, patirti teigiamas atradimo bei pažinimo emocijas, įtikina, kad žmogus yra neatsiejama gamtos dalis.
Ekspozicijos koncepciją parengė bei medžiagą iš muziejaus rinkinių surinko Gabija Mackevičiūtė ir Renata Vinckevičiūtė. Ekspozicijos atnaujinimo darbus atliko UAB „Cyanus", dizainerė Jolanta Velykinė. Projektą iš dalies parėmė LR Kultūros ministerija.

 

Parodos
Muziejuje organizuojamos parodos švietimo istorijos, šiuolaikinio švietimo temomis bei parodos apie garsius Lietuvos mokytojus, Lietuvos ir užsienio mokyklas. Vyksta ir mokinių bei mokytojų kūrybos darbų parodos.

KVIEČIAME APSILANKYTI!